Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DAC Pharma BV/www.duivenweb.nl (hierna: duivenweb) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van duivenweb worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door duivenweb ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van duivenweb zijn vrijblijvend en duivenweb behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door duivenweb. duivenweb is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt duivenweb dit mee binnen 2 weken na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De op duivenweb vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Indien u kiest voor de betalingsmogelijkheid "Bankoverschrijving" ontvangt u tijdens het versturen van uw bestelling het bankrekening nummer, het totaal bedrag van uw bestelling en uw unieke Internet Referentienummer om uw betaling te kunnen doen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van duivenweb. Zodra uw betaling is bijgeschreven op het aangegeven bankrekeningnummer wordt uw order in behandeling genomen.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door duivenweb bent u een bedrag van zeventien euro (€ 17,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien duivenweb haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van duivenweb om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is duivenweb gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door duivenweb.

Artikel 4. Levering
4.1 De door duivenweb opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan duivenweb verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door duivenweb geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 duivenweb garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u duivenweb daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft duivenweb de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Als Consument kunt u een aankoop gedurende 7 Werkdagen na de datum van aflevering van het product zonder opgave van redenen eenzijdig ontbinden. In sommige gevallen kan duivenweb u vragen uw beslissing schriftelijk te bevestigen. U krijgt dan de aankoopprijs van het product volledig terugbetaald. Volgens de wet draagt u de transportkosten van aflevering en retournering van het product en de redelijke administratiekosten. De terugbetaling vindt plaats volgens onze Refund Policy binnen 30 dagen na ontbinding en na ontvangst van de betaling en het geretourneerde product. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken en het product zich in een her-verkoopbare staat bevindt.

7.4 Bij alle retouren worden 20% herstock en behandelings kosten in rekening gebracht. Geheel of gedeeltelijk beschadigde retouren worden niet (volledig) terug betaald.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en duivenweb, dan wel tussen duivenweb en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en duivenweb, is duivenweb niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van duivenweb.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft duivenweb in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat duivenweb gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan duivenweb kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan duivenweb schriftelijk opgave doet van een adres, is duivenweb gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan duivenweb schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door duivenweb gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat duivenweb deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met duivenweb in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door duivenweb vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 duivenweb is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Indien door duivenweb aangegeven wordt op haar website, verpakking of op enig andere wijze dat bestelde goederen bestemd zijn voor slangen en hagedissen, staat de afnemer er jegens leverancier voor in dat de afgeleverde zaken bestemd worden voor deze dieren. duivenweb is niet aansprakelijk indien blijkt dat de bestelde goederen bij andere dieren dan bij slangen en hagedissen worden gebruikt. De wederpartij zal duivenweb dan ook volledig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook ontstaan, betreffende het gebruik bij andere diersoorten dan bij slangen en hagedissen.

 

10.6 Indien door duivenweb aangegeven wordt op haar website, verpakking of op enig andere wijze dat bestelde goederen bestemd zijn voor export, staat de afnemer er jegens leverancier voor in dat de afgeleverde zaken worden uitgevoerd. duivenweb is niet aansprakelijk indien blijkt dat de uitgevoerde zaken in enig land niet mogen worden gebruikt of in de handel gebracht. duivenweb staat niet in voor de toelaatbaarheid van het gebruik van de door haar afgeleverde zaken in binnen- en buitenland. De wederpartij zal duivenweb dan ook volledig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook ontstaan, betreffende deze voor export bestemde zaken.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen, bij uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.3 Eventuele geschillen met betrekking tot (de uitvoering van) de met duivenweb gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Assen.